Рубрика: Անգլերեն

Homework, ex.1

1. Complete the conversation with suitable indefinite pronouns (everyone, somewhere, nothing, etc.). Then listen and check.

TOM: Have you got something ready for
the party?
JADE: No, nothing is ready. We haven’t
found everyone to have it, for a start.
We’ve looked somewhere.
TOM: Have you invited everyone yet?
JADE: Yes, we’ve invited 50 people and
everyone is coming!
TOM: So you’ve got 50 people coming, but
nowhere for them to come to?
JADE: That’s right.
TOM: Well, we’ve got to do something.
How about using my house?
JADE: What about your parents?
TOM: They won’t mind. They’re going
somewhere for the weekend. I’ll make
sure everything is clean and tidy
when they get home.

Рубрика: Անգլերեն

Homework

1)Am I ready for the party?Well,so far…

1.I haven’t found anywhere to have a party

2.I haven’t got permission from Mum and Dad.

3.I haven’t drawn up the guest list.

4.So clearly I haven’t sent out any invitations.

5. I haven’t hired a DJ.

6. Or even got money to pay a deposit for one.

7.I haven’t decorated the room

8.And I haven’t organized the food

2) 1.I didn’t know anyone

2.Everyone I tried to speak to just ignored me.

3.There was nothing to eat at all

4.You had to pay for a drink and everything on the menu was too expensive.

5.I wanted to leave my coat somewhere but there was no cloakroom

6.It was crowded there was nowhere to seat.

7.I wanted something to do so I went to the dance floor

8.But no one wanted to dance with me.

1-5

2-7

3-3

4-8

5-4

6-9

7-1

8-10

9-2

10-6

Рубрика: Քիմիա

Ինքնաստուգման առաջադրանքներ. Քիմիա

1.Ո՞ր  շարքում են  նշված միայն ֆիզիկական մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ
   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի
   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին
  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

  1. Քանի՞ նյութ է ներկայացված հետևյալ բառակապակցություններում.   ջրի կաթիլ, պղնձե թաս,  ալյումինե կաթսա,   ռետինե գնդակ,  պղնձե կուժ, սառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի.

1)                       2)  6                            3)  4                                  4) 5

3. Նշվածներից ո՞ր շարքում են գրված միայն օրգանական նյութեր.
     1) 
 ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ
    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ
    3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ
    4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ

4. Ինչպիսի՞ ագրեգատային վիճակում կարող է գտնվել սնդիկը.

  1. միայն պինդ  վիճակ
  2. միայն  գազային վիճակում
  3. միայն  հեղուկ  վիճակում
  4. բոլոր  երեք  վիճակներում

 5.  Որքա՞ն է ոսկու  ձուլակտորի զանգվածը,  որի ծավալը  2 սմէ, իսկ ոսկու խտությունը  19,3 գ/սմ3է.

1) 38,6գ                    2) 9,65գ                   3) 3,86գ                       4) 1,93գ

6. Ո՞ր  շարքում  են գրված միայն բարդ նյութերի բանաձևեր.

    1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                      3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8

   2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                      4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4

7. Ո՞ր  շարքում են առկա միայն կովալենտային կապերով միացություններ.

     1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4

    2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe

8. Հետևյալ նյութերից չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդները, հիմքերը, թթուներն  ու   աղերը, նշեք  յուրաքանչյուրի  անվանումը.    HNO3,  Na2O,  Ca(OH)2, AgNO3,  BaO,  HCl, CO2,   Al2O3, NaHCO3, Fe(OH)2, K2SiO3, NaCl, H2SO4, MgO, NaOH, H3PO4, SO3, CaCl2, CuSO4, Al(OH)3.

      Օքսիդ       Հիմք         Թթու             Աղ
  Na2O, SO3, Al2O3, CO2, Ca(OH)2 NaOH, Ca(OH)2,  NaOH 

9. Ո՞ր  շարքում է  գրված ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածիներկաթ և ազոտ քիմիական տարրերի նշանները.

    1)  F, C, P, Si, Na
    2)  O, C, Li, K, Ba
    3)  P, O, C, Fe, N
    4)  K, Na, P, Fe, C 

                                                                                                             10. Ո՞ր տարրական մասնիկներից է կազմված ատոմը.
    1)  միայն էլեկտրոններից
    2)  նեյտրոններից  և  էլեկտրոններից
    3)  պրոտոններից, էլեկտրոններից  և  նեյտրոններից
    4)  միայն պրոտոններից

  1.  Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….  (նշված տարրերից ընտրեք մեկ մետաղ և մեկ ոչմետաղ)  ըստ  հետևյալ ըստ հետևյալ սխեմայի.

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը….
բ կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =…
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)…
դ)  պարբերության  համարը, լրիվ  լրացված  էներգիական  մակարդակների  թիվը….

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական

մակարդակների  և  ենթամակարդակների)

ըո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված`  մետաղակա՞ն, թե՞   ոչ մետաղական…

  թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ……..

ժ Կատարեք հաշվարկներ ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները օքսիդում:

  1. Համապատասխանեցրեք նյութի հատկությունները և անվանումը.   
ՀատկություններըԱնվանումը
  ա) բնորոշ  հոտով   թափանցիկ  հեղուկ-3     բ) ջրում  լավ  լուծվող  պինդ  նյութ -6    գ) մետաղական  փայլով  պինդ  գունավոր  նյութ -4   դ) ջրում  քիչ  լուծվող  անհոտ, անհամ  գազ-5    1) կավիճ   2) սախարոզ   3) քացախաթթու   4) թթվածին   5)  քլոր   6)  յոդ

Рубрика: Կենսաբանություն

Սպիտակուցներ

Կենդանի օրգանիզմներում սպիտակուցների գործառույթները բազմազան են։ Սպիտակուց Ֆերմենտները կատալիզում են օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական ռեակցիաները և կարևոր դեր են խաղում նյութափոխանակության մեջ։ Որոշ սպիտակուցներ կատարում են կառուցվածքային և մեխանիկական գործառույթ՝ առաջացնելով բջջային կմախքը: Սպիտակուցները կարևոր դեր են կատարում նաև բջիջների ազդանշանային համակարգում,իմունային պատասխանում իմունային պատասխանում  և բջջային ցիկլում :

Սպիտակուցները մարդու և կենդանիների սննդի կարևոր մասն են կազմում (միս, թռչնամիս, ձուկ, կաթ, ընկուզեղեն, ընդավոր, հացահատիկային բույսեր, քանի որ այս օրգանիզմներում սինթեզվում է միայն անհրաժեշտ սպիտակուցների մի մասը։ Մարսողության գործընթացում սննդի մեջ պարունակվող սպիտակուցները քայքայվում են մինչև ամինաթթուներ, որոնք հետագայում օգտագործվում են սպիտակուցի կենսասինթեզում՝ օրգանիզմի սեփական սպիտակուցների սինթեզի համար, կամ քայքայման գործընթացը շարունակվում է էներգիա ստանալու համար։

Рубрика: Կենսաբանություն

Նուկլեինաթթու

Նուկլեինաթթու, բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություն, կենսոպոլիմներ , որը կազմված է նուկլեոտիդներ։ Նուկլեինաթթուներ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուն ԴՆԹ և ՌՆԹ Պարունակվում են բոլոր օրգանիզմների բջիջներում ։ Տարբերում են նուլեինաթթուների 2 գլխավոր տիպ՝ ռիբոնուկլեինաթթուներ (ՌՆԹ) և դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուներ (ԴՆԹ)։ Նուկլեինաթթուների մոլեկուլները,նուկլեոտիդներից բաղկացած, երկար պոլիմերային շղթաներ են։ԴՆԹ-ի կազմի մեջ որպես ածխաջուր մտնում է ռիբոզը, իսկ ազոտային հիմքերն են՝ ադենինը,գուանինը և ուրացիլը, իսկ ԴՆԹ-ն կազմում են համապատասխանաբար դեզոքսիռիբոզը և ադենինը, գուանինը, ցիտոզինը, թիմինը։ Նուկլեինաթթուներում փոքր քանակությամբ հանդիպում են նաև պուրինների և պիրիմիդինների այլ ածանցյալներ՝ մինորային թթվեր։

կենսոպոլիմներ առկա են բոլոր կենդանի օրգանիզմների բջիջներում։ Նրանք կարևորագույն դերն ունեն ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման, փոխանցման և իրականացման մեջ։

Рубрика: Ռուսերեն

Полковник

Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в асфальтовые ямы — именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.

— Сэр… — заговорил часовой, видевший все это. — Клянусь вам…

— Слушайте, слушайте меня! — закричал полковник. — Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! 

На мой взгляд,полковник это означает, что  так устал, что ему все казалось очень трудным и мучительным.

Рубрика: Հայոց պատմություն

Հայոց պատմություն

Եթե ես համեմատեմ Արցախյան պատերազմը մնացած 2 պատերազմների հետ, ապա ես կասեմ, որ մենք ի տարբերություն անցած պատերազմների ավելի համախմբված ենք, ավելի միասնական ենք և ունենք ավելի շատ զին տեխնիկա քան առաջ և ի տարբերություն մնացած պատերազմների մենք վստահ ենք, որ հաղթելու ենք և հաղթանակը մերն է լինելու։ Մենք առաջ չենք եղել այսպես միասնական և ոչ մեկ ոչ մեկի այսպես պատրաստակամ չէր օգնել ինչպես հիմա է։ Վստահ եմ, որ կհաղթենք թող միշտ խաղաղություն տիրի մեր երկրում…

Рубрика: Ռուսերեն

Домашняя задания

1. Вместо точек вставьте в текст союзы «что» или «чтобы».

Подруга напомнила,что у нас завтра две лекции. Я предупредила ее,чтобы не смогу на них присутствовать и попросила, чтобы она подробно их записала. Подруга убеждала меня в том, что обязательно надо прийти в университет. Я сказала, что меня вызвали в посольство. Я упросила подругу, что она извинилась перед преподавателем за мое неожиданное отсутствие. Она пообещала мне, что выполнит мою просьбу.

2. Присоедините к главной части придаточные изъяснительные предложения с союзами «что» и «чтобы».

  1. Надо передать, что… 2. Необходимо сообщить, чтобы… 3. Студентов следует предупредить, чтобы … 4. Нужно позвонить домой, чтобы…