Рубрика: Без рубрики, Հայոց լեզու

Բառարանային աշխատանք

 1. բառարանների տեսակները

Լեզվական բառարանններ

Բացատրական բառարան, դարձվացքաբանական բառարան, հոմանիշ-հականիշ բառարան, հեղինակային բառարան, ուղղախոսական բառարան, ուղղագրական բառարան, թարգմանչական բառարան, միալեզվային բառարան, երկլեզվային բառարան, բազմալեզվային բառարան, համեմատական բառարան:

Հանրագիտական բառարններ

կենսագրական բառարան, գրաբարյան բառարան, օտար բառերի բառարան, մասնագիտական բառարան, քերականական բառարան:

2. անձնանունների բառարանից դուրս գրել 10 անձնանուններ, և բացատրել նշանակությունը։

 1. Ետիկար— որի անունով մի խաչքար կա Աքիրմանի Ս. Աստվածածին եկեղեցու հարավային պատի վրա:
 2. Դադամ— հայրերը այս անունը տալիս էին իրենց որդիներին հաճախակի, որ հիշեն իրենց հորը:
 3. Ամիր-Երկաթ, հայկական արական անուն։ Կազմված է amiīr՝ «իշխան» արաբական և հայկական երկաթ բառերից։ Գործածվել է 13-րդ դարերում:
 4. Ավա-կանացի անուն անգլերենում և այլ լեզուներում։ Ավա անունը ունի ծագման տարբեր տարբերակներ: Վերջին շրջանում նրա հայտնիությունը կարող է կապված լինել 1990-ականներին հայտնի մի շարք երեխաների հետ, որոնց, ի վերջո, անվանում էին հայտնի դերասանուհի Ավա Գարդների պատվին:
 5. Աղեակ-հայկական իգական և արական անուն։ Առաջացել է միջին հայերեն աղեակ, որն էլ իր հերթին գավառական աղէկ՝ «լավ» բառից։ 
 6. Աղբերշահ-հայկական արական անուն։ Առաջացել է հայերեն եղբայր և պարսկական  šāh՝ «թագավոր» բառերից։
 7. Ավագշահ— հայկական արական անուն։ Կազմված է հայերեն Ավագ անունից և պարսկերեն՝ شاهշահ` «թագավոր» բառից:
 8. Ամպակ— հայկական արական անուն։ Համարվում է Մովսես Խորենացու  հնարած անուններից մեկը։ Կազմված է հայերեն ամպ բառից։ Գրվում է նաև Ամբակ։
 9. Դասապետ— հայկական արական անուն։ Առաջացել է հայերեն դաս և պետ բառերից:
 10. Գագտուր— հայկական անուն։ Առաջացել է Գագ և -տուր բառերով։ Նշանակում է «Գագի տվածը»։ Գագ բառը ոչ թե անձնանուն է, այլ Վրաց դաշտի Գագայ Ս. Խաչը , որը հայտնի ուխտատեղի էր։

3. ընտրել 10 բարբառային բառ և բացատրել

1.Կացի-սպասի

2.Գիլիկ-փոքրիկ անիվ

3. Աճարկուտ-վայր որտեղ շատ հաճարի ծառեր կան

4.Իծկոթ-թթու դնելու բույս

5.Դամբիլ-դամբուլ

6.Եգընթու-ուտելիքի մնացորդ

7.Դըրվերել-ներքև իջնել

8.Այբեջար- 1.հորեղբայր, 2.տգեղ

9.Աշկերտ-արհեստավորի աշակերտ

10.Ամեխ- 1.անմեղ, 2.հանդարտ

4. բառարանը ինձ համար փոքրիկ շարադրություն։

Բառարանը բառապաշարը զարգացնելու համար միջոց է, հաճախակի եմ օգտվում բառարանից որևէ բառի բացատրություն, կամ հոմանիշ, հականիշ գտնելու համար: Հիմնականում օգտվում եմ բացատրական և ուղղագրական բառարաններից, քանի որ նմանատիպ վարժություններ անելիս շատ է հարկավոր:

Рубрика: Հայոց լեզու, Գրականություն

Ամփոփիչ աշխատանք

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Լրացնել բաց թողած տառերը և երկհնչյունները.

Ուղևոր, խորազնին, տարորոշել, ընդդիմանալ, ապուխտ, անզուգական, միջօրե, միլիարդ, հանրօգուտ, վերելք:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2. Վերականգնել տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները․ (օրինակ՝ լուսաբաց-լույս).

Հանգուցավոր-հանցույց

Հորեղբայր –հայր

 Երեսնամյա-երեսուն

Ատենակալ-ատյան

Իշուկ-էշ

Ուղղաձիգ-ուղիղ

Հրապուրիչ-հրապույր

Հուզառատ-հույզ

Գինեվետ-գինի

 Ածխահատ-ածուխԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3. Տրված բառերն ըստ անհրաժեշտության գրել միասին, անջատ կամ գծիկով.

 Մերձ (քաղաքային) -մերձքաղաքային
 տարե (վերջ)   —  տարեվերջ
 լեփ (լեցուն)   -լեփ-լեցուն
 հարավ (արևմտյան) -հարավարևմտյան
 հարյուր (քսանչորս)  -հարյուր քսանչորս
 տեսակ (տեսակ) — տեսակ-տեսակ
 հայերեն (ֆրանսերեն)- հայերեն-ֆրանսերեն
 ի (զեն) —  ի զեն
 ծովից (ծով) -ծովից ծով
 ըստ (ամենայնի)  ըստ ամենայնի

 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4. Կետադրել.

Անդնդախոր կիրճում լսվում է Դեբեդի շառաչյունը՝ միօրինակ ու թախծալի: Գետի ափին ուղղաձիգ բարձրանում են պղնձագույն ժայռերը՝ լերկ, սրածայր գագաթներով: Երբ հայացքդ գցում ես այդ քարաժայռերին, անսովոր սարսուռ ես զգում: Թվում է, թե ուր որ է կփլվեն դրանք և ահավոր բարձունքից կթափվեն ձորը՝ իրենց փլատակների տակ ծածկելով ամեն ինչ:

Առաջադրանք 5․Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ ածանցավոր բայը։
1. որոնել, թոշնել, տոնել, իջնել
2. զբոսնել, հայտնել, տեսնել, ձոնել
3. օթևանել, հորինել, հիմնելելնել4. հասնել, մթնել, մեկնել, դեղնել
5. զանազանել, խթանել, անվանել, հագնել
6. ճանաչել, զեղչել, փախչել, կանչել
7. թռչել, շնչել, գոչել, հնչել
8. կոչել, կորչել, շառաչել, կանաչել
9. եզրապատել, կոտրատել, ընդհատել, վանկատել
10.կարոտել, կավճոտել, ցատկոտել, փոշոտել

6. Ո՞ր  շարքի բառերն են իրար հոմանիշ

1. շուրջկալ, ճղակում, շրջափակում, բնկալ
2. ցամաք, անջրդի, ջրազուրկ, խորշակ
3. ոստան, մայրաքաղաք, գահանիստ, թագավորանիստ
4. պայազատ, թագաժառանգ, իշխանազն, սեպուհ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 7․Վերականգնել հետևյալ բառերի առաջին  անհնչյունափոխ  ձևերը.

Ռմբակոծել-ռումբ, սրճարան-սուրճ, կնքել-կնիք, մտամոլոր-միտ, վիրաբույժ-վերք, զինագործ-զենք, ըմպանակ-ումպ, գրադարան-գիրք, ընչաքաղց-ինչ, ծաղկաբույլ-ծաղիկ, կապտավուն-կապույտ։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 8
Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա

-ակ վերջածանցը
Մահակ, սոխակ, գնդակ, բանակ, գիտակ, գրտնակ, բռնակ, կատակ, թիակ, հատակ, սահնակ, վահանակ, գնդակ:

որդ վերջածանցը
Հինգերորդ, անձրևորդ, դիտորդ, որսորդչորրորդ, առաջնորդ,վարորդ, գնորդ։

-ուկ վերջածանցը:
Բազուկ, մժղուկձագուկ, մանուկ, բամբուկ, թզուկ, տաղտուկ,հորթուկ, քերուկ։

գին վերջածանցը
Էժանագինգլխագին, ուժգին, ցավագինփրկագին, սրտագին,թախանձագին, թանկագին:
եղ վերջածանցը Ասեղզորեղ, տաշեղ, գունեղմարմնեղ, պղպեղ, համեղ,տունուտեղ։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 9․ Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ:

ա) Գոտեմարտիկ, բերկրանք, դշխո, գորով, սեթևեթանք, երաշխիք, հրճվանք, ըմբիշ, նազանք, խանդաղատանք, թագուհի, գրավական:
բ) Արահետ, երասան, անրջանք, հարգանք, դրախտ, աղջամուղջ, սանձ, իրիկնաշաղ, երազանք, շավիղ, եդեմ, ակնածանք:

Ա)ԳՈՏԵՄԱՐՏԻԿ-ԸՄԲԻՇ, ԲԵՐԿՐԱՆՔ-ՀՐՃՎԱՆՔ, ԳՈՐՈՎ-ԽԱՆԴԱՂԱՏԱՆՔ, ՍԵԹԵՒԵԹԱՆՔ-ՍԱԶԱՆՔ, ԵՐԱՇԽԻՔ-ԳՐԱՎԱԿԱՆ, ԹԱԳՈՒՀԻ-ԴԺԽՈ

)Արահետշավիղ, երասանսանձ, հարգանքակնածանք, դրախտեդեմ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 10․ Գրել ազատ շարադրություն՝ ընտրելով վերնագրերից մեկը․

 • Պանդխտություն
 • Ես կփոխեմ աշխարհը

Ինչո՞ւ ենք մենք այսպես ապրում

Մենք ապրում ենք մի երկրում` որտեղ ցածր գնահատական ստացողը անգրագետ է, իսկ բարձր ստացողը խելացի, մենք ապրում ենք մի երկրում որտեղ գյուղում ապրողը հետամնաց է, իսկ քաղաքում ապրողը ինտելիգենտ, մենք ապրում ենք մի աշխարհում որտեղ լավ շոր ու կոշիկ հագնողը ավելի լավն է, քան վատ հագնողը, մենք ապրում ենք մի երկրում որտեղ նախադասության մեջ բառը շփոթողին ծաղրում են միանգամից, մենք ապրում ենք մի երկրում որտեղ նիհար մարդուն ասում են էս ոնց ես նիհարել բարակ ճյուղ ես դառել, իսկ գերին ասում են ոնցվոր բոքոն լինես էնպես ես գիրացել ու առանց մտածելու, որ կարող են մարդուն նեղացնել, մարդուն ենթարկել ստրեսի։ Մենք ապրում ենք մի երկրում որտեղ, եթե դու ամբոխի մի մասը չես ապա դու կորած ես, այն երկրում որտեղ յուրաքանչյուրի ասաց բառը կարող է լինել ինչոր մեկի կյանքը, կամ քանդել այն, մենք ապրում ենք մի երկրում որտեղ բոլորն ուզում են, որ ապրես իրենց ուզած ձևով, և ի վերջո մի երկրում ես կասեի աշխարհում` որտեղ ԵՍ լինելը ընդունված չէ։ Ինչո՞ւ ենք մենք այսպես ապրում:

 • Մահ և անմահություն
 • Արևի երկիր Հայաստանս
Рубрика: Հայոց լեզու

Բառակազմություն

կարկուտծանրոցկարկտաբեր
ճարպագունդշղթայազերծգնդասեղ
արևմուտքմտաբերելարևազօծ
խնկածաղիկասեղնագործծաղկաշղթա
մարդկայինօծանելիքծանրակշիռ
գերակշռելհրաշամանուկմանկամարդ
աչալուրջելնելթուլամորթ
շքահանդեսվեհապանծլրջմիտ
իջվածքբարիբարեկարգ
կարգավորումբեռվեհաշուք
մորթազերծմտավորականելևեջ
կրավորականթույլբեռնակիր
նախուշագնացնախադեպ
ապհասարակարգապուշ
ստորձայնափողստորակարգ
գերհանրամատչելիգերձայն
մակդիպվածմակբայ
ընդբայականընդհանուր
խոտաճարականտառծխախոտ
սղաճդրածոսղագիր
եռակողմկուսակալկողմնակալ
ունկնսրբագրելունկնդիր
թվականամսավերջամսաթիվ
հատիչծուխանտառահատ
գովաբանել-ունգովեստ
աճուրդաճուկ
դաշտավայր-ուհիվայրի
տարեվերջ-ույթվերջույթ
կայսերապաշտ-եստկայսերուհի
մտախոհ-ուկխոհուն
Рубрика: Հայոց լեզու

Վերաբերականներ

Վերաբերականներ

Հաստատական-այո՛, անշու՛շտ, անպատճառ, իհարկե, անկասկած, անպայման, իրոք, հիրավի.

Ժխտական-ո՛չ, չէ.

Զգացական-բարեբախտաբար, ցավոք, ախր, չէ որ, դժբախտաբար.

Սաստկական-մանավանդ, նամանավանդ, անգամ, նույնիսկ.

Երկբայական-կարծես, ասես, միգուցե, գուցե, երևի, դիցուք, արդյոք.

Ցուցական-ահա՛, ահավասիկ, հո.

Զիջական-այնուամենայիվ, իմիջիայլոց,

Կամային-ապա, հապա.

Նախադասություններ-

Իմիջիայլոց ես դա քեզ պետք է ցույց տայի։

Ո՛չ, ես թույլ չեմ տալիս քեզ, որ իջնես դուրս, ցուրտ է։

Կարծես թե եղանակը բացվում է, կարելի է գնալ զբոսնելու։

Իրոք որ շատ լավ որակ է, բոլորին անշուշտ խորհորդ կտամ։

Рубрика: Հայոց լեզու

23-30

1.Բաց թողնված տառերը լրացրու՛։

Մարդուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնը: Մարդը բացարձակ լռության   պայմաններում վատ է զգում. նրան պատում է  երկուղի ու անհարմարության զգացում: Բացարձակ լռությունը խաթարում է մարդու նյարդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվերջ աղմուկը: Որոտը, հրաբուխների ձայնը, ծովային մրրիկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ էլ, ինչպես թռչունների դայլայլը, աղբյուրների կարկաչունը, ծովի ալիքների համընթաց ճողփյունը, հաճելի են մարդկանց համար, բարերար են ներգործում նրանց նյարդային համակարգի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առողջությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, նյարդահոգեկան հիվանդությունների աճը, ֆիզիկական և մտավոր ընդունակությունների նվազումը:

2. Ո՞ր բառը մյուսների հետ ընդհանուր արմատ չունի։ 
Սկեսրայր
Քաջայր
Քարայր
Ազնվայր
Այրուձի
3. Տրված բառերում գտիր հնչյունափոխված արմատները:

Գետնաքարշ-գետին, գիտնական-գետ, հնձվոր-հունձ, խուսափել-խույս, քննարկել-քնին, լսափող-լիս, նստարան-նիստ, լրջախոհ-լուրջ,  ուղեկից-ուղի, շրջադարձ-շուրջ, կավճոտ-կավիճ, սուզանավ-սույզ, չվացուցակ-չուվ, իշայծյամ-էշ, պտուտակ-պտույտ:

4. Շարքի բառերում ընդգծիր նախածանցներն ու վերջածանցները:
Տհաճ, խանդոտ, մայիսյան, վարք, փորձանք, հաճելի, զսպանակ, բանվորպարագլուխ, մականուն, թվական, բուրավետ, մեղք, վայրենիփոխարքա, հոգյակ, ծնունդ, հավելվածներամփոփ, ելույթգերադաս:

5․ Բ շարքից գտի՛ր Ա շարքի դարձվածքների  հոմանիշ բացատրությունը։

Ա. ոտ ու ձեռից ընկնել, ուղտի ականջում քնած,  լուն ուղտ դարձնել, կրիայի քայլերով,անկողին ընկնել, գլուխ գլխի տալ, խելքի ծով:

Բ. միասին մտածել, ծերանալ, դինջ,  փոքր մի բան ուռճացնել, խելացի,  դանդաղ,  հիվանդանալ:

ոտ ու ձեռից ընկնել-ծերանալ.
ուղտի ականջում քնած-դինջ.
լուն ուղտ դարձնել-փոքր մի բան ուռճացնել.
կրիայի քայլերով-դանդաղ.
անկողին ընկնել-հիվանդանալ.
գլուխ գլխի տալ-միասին մտածել.
խելքի ծով-խելացի.

6. Գտի՛ր հոմանիշները։

Շիշ-սրվակ, սայր-շեղբ, շիրիմաքար-տապան, շեմք-սեմ, նյարդ-ջիղ, շիվ-ոստ։

7. Կազմի՛ր նախադասություններ տրված համանուններով։

Խնամի, ներկեր,  աղաց,  ավելի:

8. Բառակապակցությունները դարձրո՛ւ բարդ բառեր։

Դառը համ ունեցող-դառնահամ,ալիքներով ծփացող-ալեծուփ,  ինքն իրեն մոռացած-ինքնամոռաց, մտքերի մեջ մոլորված-մտամոլոր, ոսկուց ձուլված-ոսկեձույլ,  կյանքը սիրող-կենսասեր:

9. Նախադասության մեջ տեղադրի՛ր տրված բառերը՝ համապատասխան փոփոխություններ  անելով:

Գերանը  վաղուց չեր նկատվել  ՝  դեռ  անցյալ գարնան  հաճախադեպ  տեղատարափ  անձրևի ժամանակ,  գուցե և  ավելի առաջ, բայց  պապը նոր միայն  տեղաշարժվեց։

(անձրև, նկատել, գարուն, տեղաշարժել)

Այդ հոգեհարազատ,  փոքր ինչ  տխրալի մեղեդին  թախիծով  պարուրեց   մարտը ՝  դաժան   զինվորական կարծրացած  հոգին և   մոռացավ   նրան:

(տխրել,  մոռանալ,  զինվորական, մարտ)

10․ Տեղադրի՛ր բաց թողնված տառերը։

Վայրէջք, ակնթարթ, ճկնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ, անէական,  կտրիչ, սրբություն,  օրեցօր,  պախուրդ,  ուխտապան, ուղտավոր:

Рубрика: Հայոց լեզու
 1. Բոլոր հատվածներում
 2. Փոս փորողը ինքն է ընկնում փոսը, ընկերովի մահը հարսանիք է, առաջ մտածիր հետո նոր խոսիր:
 3. Յուրաքանչյուր մարդ կարող է անել բարի գործեր և ձեռք բերել հարգանք պատիվ մեծամասնության կողմից:

4. Խորշ, խոռոչ (լեռան, ժայռի մեջ).

5. էգ ձի- մտրուկ.

6. Անձրևորդ.

7. Ողջ, չմեռած.

8. Այո

9. Կենդանու մաշկը հանել.

10. Կողմնացույցներ.

11. Չի կշտանում- բայ, երրորդ դեմք, եզ. թիվ, չեզոք սեռ, պարզ, սահմ. եղ. անկատ. ներկա

Պիտի բռնեմ- բայ, հրամայական եղ., առաջին դեմք, պարզ, չեզոք սեռ, հրամայական ապարնի.

Մորթու- գոյ. հասարակ, իրանիշ եզ. թ. պարզ, ու արտ. հ. սեռ. հ. անորոշ առում.

Եղջերուներն- գոյ, հասարակ, իրանիշ, պարզ, որոշյալ, հոգ. թ. ի արտ. հ.

Գլխին- գոյ. հասարակ, իրանիշ, պարզ, տրական հ. եզ. թ. անորոշ, ի արտ. հ.

Լեռան- գոյ. հասարակ, իրանիշ, պարզ, ան արտ. հ. անորոշ, տրական հ. եզ. թ.

13. Հին- ամենահին, ավելի հին, հնագույն

Ագահ- ավելի ագահ, ամենաագահ

14. Գրական

15. 3 շարքում

16. Պարզել, երկարել

17. Մենիմաստ

18. Ոչխարների

19. Բիլ

20. Դարան մտած- որս

21. Էստեղ

22. Գործիական հոլովի վերջավորություն

23.Դարան մտած- Հարակատար դերբայ

ՄոտենումԱնկատար

ՍպասելիսՀամակատար

ԵրևալիսՀամակատար

24. Ոչ

25. Ժայռերի տակով- տեղի պարագա

Զգուշությամբ- ձևի պարագա

Հոտին- ուղիղ խնդիր

Ահագին- չափի պարագա

26. Որպես նպատակի պարագա

27. Առաջինը

28. Բազմիմաստ

29. Երրորդը

30. Պատերազմել

31.

32. Այո

33. Երկրորդում

34. Արյունահոսող որսորդը սարսափած գոչում է և փորձում է հասկանալ, թե ինչու որսորդն իրեն արյան տակ գցեց:

35. — Ինչու՞ ինձ արյան տակ գցեցիր և արյան տակ գցեցիր:

36. Գրական- Ինչու՞

Խոսակցական- ինչի՞

37. Ոչ

38. Մահանալ

39.

40. Գդակ

41. Շիրմաքար, տապանաքար

42. 1. ցուցական

2. անորոշ

3.

4.հարաբերական

43. Երրորդ

44. Երկրորդ

45. Ուղիղ խնդիր

46. Որսորդը- ենթակա

Խոսքը- Ուղիղ խնդիր

Իր- հատկացուցիչ

Զույգ- որոշիչ

47.

48. Ոչ

Рубрика: Հայոց լեզու, Գրականություն

Ստեղծագործում եմ

Իմ անհատական նախագիծը

44 օր վախի մթնոլորտում

Գիտեք չեմ կարողանում սիրել աշունը երևի օդի սառնությունից է, որ մարմինս անընդհատ դողում է, երևի չեմ կարողանում սիրել աշունը նրա համար, որ սկսեց պատերազմ։ Սկսեց մի սարսափելի 44 օրյա պատերազմ, որին դիմանալ չէր լինում, ու գի՞տեք ինչպես ավարտվեց… Մեր տղաների կյանքերի գնով ու մեր Շուշին գրավելով։ Ապսոս հազար ապսոս չեմ կարողանում չմտածել այդ ամենի մասին, քանի որ դա երբեք մոռանալ չի լինի։ Այն զինվորները ովքեր զոհվել են էլ երբեք մենք իրենց ընտանիքներում չենք կարող տեսնել, խինդ, ծիծաղ, ուրախություն։ Միշտ կտեսնենք վշտոտ հայացքներ, թախծոտ խոսքեր, լացակումած աչքեր… Այս ամենից հետո պարզապես սկսում եմ ատել աշունը: Ես ինքսել եմ ծնվել աշնան սեպտեմբեր ամսին, բայց միշտ չեմ սիրել այդ եղանակը ցրտի, սառնության, ժամանակի դանդաղ ընդանալու համար։ Ցավոք այլևս ոչինչ չենք կարող ետ բերել… ցավում եմ…

Ես կուզեի

Ես կուզեի ցավս կիսել հենց քեզ հետ, կուզեի երբեք չզգաս այն, ինչ հիմա՝ ես։ Զգում եմ կարոտ . ուզում եմ ցրվել, որ չզգամ պակասդ, զինվո՛ր իմ տղա։ Շուտ վերադարձի՛ր , որդի ՛ իմ հպարտ, ջարդի՛ր թշնամուն, եղի՛ր միշտ ամուր, բայց մի՛ թող մենակ ինձ կռվից հետո։ Կարոտդ խեղդում է, սիրտս տրաքեց ցավի գոչյունից, աչքս կարմրեց տխրության արցունքից, իսկ ես մոլորված , ձայնս բարձրացրած, անունդ տալով վազում եմ արագ փողոցներով մութ։ Ետ արի՜ , խնդրում եմ , իմ միա՛կ հարազատ, առանց քեզ կյանքն ինձ համար ` դառնացած, թախծալի ու վիշտով պատված։ Սպասելու եմ քեզ, ինչ էլ որ լինի, տե՛ր Աստված, օգնիր որդուս տրտմացած , թո՛ղ ետ գա ինձ մոտ` իր կարոտցած, մելամաղձոտ մոր մոտ։

Սպիտակ պատ

Գտել եմ սենյակ ու մի սպիտակ պատ, նստել պատի մոտ՝ մտքերով պատված:

Պատն էր ինձ միայն հոգեհարազատ ինքն էր հասկանում ցավս դառնացած:

Հասկացա, որ ինքն է այն պատը միայն, ով օգնում է ինձ ճիշտ լուծման համար:

Այդ պատը կարծես թվում է հարազատ, հասկանում, ցավս կիսում իմ հետ այն և չի թողնում ինձ մենակ նեղված ժամանակ:

Միակ ընկերս դու ես սպիտակ պատ, ես քո հետ կիսում եմ նեղ օրերս վատ:

Սիրում եմ քեզ շատ, երբ հասկանում ես ինձ անկասկած,

Չթողնես ինձ մենակ, իմ միակ հարազատ:

Իմ հուշերը

Ես շատ հուշեր ունեմ, բայց ամենաջերմն ու ամենանկարագրելին  իմ տատիկից և պապիկից մնացած հուշերն են: Երբ ես գնում էի գյուղ, որը գտնվում Լոռվա չնաշխարհիկ բնությունում, այնտեղ էին ապրում տատիկս ու պապիկս :Հիշում եմ, թե ինչպես էր պապիկս իր թմբլիկ ձեռքերի մեջ ազնվամորի հյուրասիրում, հիշում եմ, թե ոնց էր տատս իր անմահական ձեռքերով գաթա պատրաստում: Նաև հիշում եմ, թե ինչպես էր տատս օգնում անապահով ընտանիքներին, պապս պատրաստականորեն օգնում հարևաններին: Նրանք ինձ շատ բաներ են սովորեցրել, օրինակ` ինչպես օգտվել սեղանից, հարգել մեծերին և նման ուրիշ բաներ: Ճիշտ է հիմա նրանք մահացել են, բայց նրանց տված բոլոր խրատները դաջվել են գլխիս մեջ, ես շատ եմ սիրում նրանց և միշտ սպասում: